Referat af generalforsamlingen 2016

Referat fra ordinær generalforsamling den 13/4-2016.

 Foreningens formand, Helge Petersen, bød velkommen til generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Hans Sørensen, som blev godkendt.

Valg af stemmetællere blev udsat. Ville blive gjort, ifald behovet opstod.

Hans Sørensen startede med at konkludere, at indkaldelse og tidspunkt var i henhold til gældende vedtægter, hvorfor generalforsamlingen herefter kunne erklæres beslutningsdygtigt.

2. Beretning ved foreningens formand.

På bestyrelsens vegne er det mig en stor glæde at byde jer velkommen til generalforsamling i Skibelundforeningen.
2015 blev et skelsættende år for Skibelundforeningen.
For første gang siden begyndelsen af 1970èrne blev der igen holdt grundlovsmøde i Skibelund Krat. Anledningen var 150 året for det første Grundlovsmøde i Krattet og samtidig blev 100 året for kvindernes valgret flot markeret.
Med økonomiske bidrag og et godt samarbejde med Askov Højskole, Vejen Kunstmuseum, Hotel Skibelund Krat samt Skibelund Idræts-og Gymnastik Efterskole, Kulturelt Samvirke, Vejen Kommune, Inner Wheel og Soroptimisterne lykkedes det at skabe det økonomiske fundament for at afholde og festliggøre både 150 og 100 års jubilæet på allerbedste vis.
På dagen viste vejret sig fra den bedste vejrmæssige side og Krat og festplads fremstod forsommerskønne med træernes lyse løv og herlig solskin.
Så rammen for festlighederne kunne ikke være flottere!
Dagens program begyndte i foredragssalen på Askov Højskole med Inge Bjørn og Annette Holdensens velbesøgte ”En dialog om kvindeliv”
om egne erfaringer om kvindernes vilkår før, nu og i fremtiden.
Derefter var der ligesom i 1915 et stor kvindeoptog på ca. 200 kvinder fra Højskolen til Skibelund Krat, hvor der var gymnastikopvisning a la 1915 og 2015 af et hold fra Vejen Gymnastikforening under ledelse af Eva Fredslund.
Triumviratet Zenobia gav koncert og ledsagede fællessangen.

Grundlovstalen blev holdt af museumsdirektør Flemming Just.
Dagen sluttede med koncert med de 4 brødre Almost Irish.
En begivenhedsrig og vellykket dag var slut.
6 – 700 besøgte festpladsen i løbet af dagen.
Rigtig mange mennesker har på dagen og efterfølgende rost det fine arrangement og opfordret til gentagelse.

Det har Skibelundforeningen ikke selv økonomi til, men bestyrelsen har i samarbejde med Askov Højskole og Hotel Skibelund Krat taget initiativ til at arrangere Grundlovsfest i Krattet igen i 2016 med et lidt billigere, men stadig flot program med baggrund i den samme ånd, som har været i mange år tidligere.
Skibelundforeningen har givet tilsagn om et bidrag på 10.000 kr. ud af et samlet budget på 50.500 kr.
Bestyrelsen lægger op til, at foreningens økonomiske engagement i disse møder tages op til drøftelse på denne generalforsamling.
Det er bestyrelsens indtryk at rigtig mange gør brug af hjemmesiden www.skibelundforeningen.dk. Finn gør et stort arbejde med til stadighed at gøre siden aktuel med opdateringer.

Bestyrelsen forsøger til stadighed at få Krattet til at fremstå så indbydende som muligt. Det sker i et tæt samarbejde med Vejen Kommune. En hjælp som vi er meget taknemmelige for, og som Kommunen skal have stor tak for.
Som supplement til kommunens indsat har bestyrelsen også i 2015 afholdt arbejdsdag med motorsav, gummiged, traktor og vogn og andet relevant udstyr for at få Krattet til at se indbydende ud.
– En god dag med godt humør. Vi fik lavet meget.
Sidste år omtalte jeg, at entreprenørfirmaet H. Frisesdahl A/S i Askov gerne ville sponsere beton på 10 cm til scenen.
Skulle scenen have været ordnet med armering og forskalning ville projektet være løbet op i 40.000 kr. og at bestyrelsen ville arbejde videre med projektet, såfremt der på en eller anden måde kan findes økonomi til resten af arbejdet, at arbejdet ikke er i strid med områdets fredningsbestemmelser og at det er muligt at støbe en plade ud over scenen.
Arbejdet er ikke i strid med fredningsbestemmelserne, men i mellem tiden har bestyrelsen indgået et frugtbart samarbejde med arkitekt Steffen Søndergård i Askov om igen at få lavet et større projekt omkring scenen til et samlet beløb på en lille million. Derfor har bestyrelsen søgt forskellige fonde om økonomisk støtte, som desværre hidindtil ikke har udmøntet sig i tilsagn. Nye lodejere: Christian Schmidt Lund, Lars Peter Bilde Hansen, Peter Rostgaard Andersen, Karl Martin Schelde, Erik Høgsbro og Verner Holm.                                        

Fra bestyrelsen skal lyde et stort velkommen i lodejerkredsen.

Samtidig vil bestyrelsen gerne opfordre alle lodejere til at være med til at være aktive i forsøget på at få flere lodejeren i Skibelundforeningen.

Bestyrelsens ønsker til det kommende år:
– At vi må få godt vejr, så der også i år kommer rigtig mange mennesker til grundlovsmødet.
– At der fortsat er mange mennesker, som besøger Krattet hen over året, og i den sammenhæng gøre brug af vore 2 rundvisere, tidligere formænd for Skibelundforeningen Vagn Smed og Jørgen Kloppenborg, som jeg hermed vil overbringe en stor tak og udtrykke bestyrelsens påskønnelse for den indsats, som I gør for at oplyse om stedet historie.
– At det endelig må lykkes at finde midler til renovering af scenen.

Takke for opbakningen
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed udtrykke en varm tak til alle kontingentbetalende lodejere, fordi I bakker op omkring Skibelundforeningen.
Samarbejdet i bestyrelsen
Det et let at være formand for en bestyrelse, som jeg fornemmer sætter pris på det fællesskab, som vi har omkring Skibelundforeningen.
Ved konstitueringen fordelte vi opgaverne mellem os, og alle har hver især løst egne opgaver særdeles godt samt støttet op omkring de andre bestyrelsesmedlemmers opgaver.
Jeg vil her sige en varm tak til mine bestyrelseskolleger for samarbejdet og indsatsen i det forløbne år og er glad for, at alle, som er på valg, er villige til at påtage sig en ny valgperiode.  
Der var spørgsmål til antallet af betalende lodejere som aktuelt er 91.

Forsamlingen blev spurgt til, om det ville være acceptabelt at opkræve et beløb ved gæsterne ved forestående grundlovsmøde. Dette var ikke ønskværdigt.

Da der ikke var yderligere spørgsmål kunne Hans Sørensen meddele at beretningen er taget til efterretning.

 3. Gennemgang af foreningens regnskab.

Jørn T. Andersen udleverede og gennemgik regnskabet. Året 2015 har et overskud på kr. 4.350 og foreningen har nu et indestående på kr. 79.690,39,-

Regnskabet var suppleret med et estimeret budget for 2016. Heri er afsat kr. 10.000 til grundlovsmødet, hvilket bestyrelsen umiddelbart forventer ikke vil være tilstrækkeligt.

Der var fra salen ingen indsigelser mod, at foreningen ofrer penge på grundlovsmøder.

Der blev spurgt til, hvad bestyrelsen i øvrigt forventede at bruge foreningens indestående til. Og særligt hvorledes man ville finansiere projektet omkring scenen. Grundlæggende en bekymring omkring eventuel gældsætning.

Bestyrelsen angav, at foreningen nødvendigvis måtte have en vis kapital til rådighed, for at kunne håndtere eventuelle udgifter omkring udredning for det forestående projekt omkring scenen.

Ligeledes er det bestyrelsens holdning, at et eventuelt projekt skal kunne finansieres ved fondsmidler. Bestyrelsen vil ikke gældsætte foreningen omkring projekter i Krattet.

Regnskabet sendes ud til lodejerne sammen med referatet.

Der er ønske om, at regnskabet ved næste generalforsamling uddeles i papirudgave.

Der var ingen væsentlige spørgsmål til regnskabet, hvorfor dirigent erklærede regnskabet godkendt.

 4. Fastsættelse af kontingent for 2017.

Bestyrelsen foreslog at fastholde et kontingent på kr. 200 for 2017.

Det foreslåede beløb på kr. 200 i kontingent for 2017 blev godkendt uden kommentarer.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter tur afgår:

Helge Petersen (modtager genvalg)

Jørn T. Andersen (modtager genvalg)

Der var genvalg for begge.

 6. Valg af revisorer.

                      Efter tur afgår: Mogens Slotved

Mogens Slotved blev genvalgt.

 7. Indkomne forslag.

Intet modtaget.

 8. Eventuelt.

Steffen Søndergaard var til stede og beskrev kort tankerne omkring projektet ved scenen. Der blev også rundsendt skitser.

Tanken er at genskabe scenearealet, således at det kan bestykkes med midlertidig overdækning som sejldug eller lignende. Der skal etableres et rum under scenen til opbevaring af denne overdækning mm. Nuværende dobbelttunnel fjernes helt. Der genskabes stensætning omkring scenen og særligt på siden mod syd.

 Der var forslag om at sikre bedre sangbøger til næste generalforsamling.

 Helge Petersen takkede Hans Sørensen for veludført dirigentgerning samt de fremmødte generelt for deres engagement.

 Forud for generalforsamlingen havde foreningens næstformand, Finn Rasmussen, fortalt om sine ekspeditioner til Nordøstgrønland ”I Mylius-Erichsens slædespor”. Et uhyre interessant foredrag der beskrev udfordringerne med at søge efter spor og dokumentation, i de få snefri uger der måtte være til rådighed hver sommer.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>