Generalforsamlingen 2023

Referat fra ordinær generalforsamling den 20/4-2023.

Foreningens formand, Helge Petersen, bød velkommen til generalforsamlingen.

Der indledtes med en sang fra nye højskolesangbøger.

 

Herefter foredrag ved Karsten Skov. Særdeles interessante fortællinger fra 1. og 2. verdenskrig som danner baggrund for hans bøger.

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Punktet blev taget senere.

 

  1. Beretning ved foreningens formand Helge Petersen.

Bestyrelsen har set frem til at byde jer lodejere, nye som gamle, hjertelig velkommen til generalforsamling i Skibelundforeningen. Der er aktuelt 120 lodejere.

Hvad er sket siden generalforsamlingen i 2022 og til nu
Bestyrelsen glæder sig over, at Grundlovsmødet var velbesøgt. Vejret var med os, humøret var højt og alle aktører bidrog på bedste vis til en god eftermiddag. Nok en gang havde vi glæde af en dygtig taler, Mette Bock.

Pengene fra A.P. Møller skal være brugt inden sensommeren 2023.
I lang tid har vi ventet på tilsagn fra Fredningsmyndighederne om tilladelse til overdækning af scenen – den foreligger nu.
Nu ventes der på den endelige pris på overdækningen, der er blevet noget dyrere pga. materialestigninger mm. Prisen vil få indflydelse på, hvor meget af det resterende, vi kan få og i hvilket omfang:
”Naturleg” ønskes placeret sydvest for Festpladsen. Her ønsker fonden noget unikt og har lagt vægt på, at Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum deltager i planlægningsarbejdet.
Ligeledes afventer vi projektet med vej/sti syd for Modersmålet.
Parkeringsforhold ved Krattet er heller ikke afklaret.

Skibelundforeningen har deltaget i foreningsdag i Askov med henblik på at oplyse om Skibelund Krat, Skibelundforeningen og i håb om at hverve nye lodejere. 

I lighed med de andre deltagere var bestyrelsenss oplevelse, at foreningsdagen var lidt en skuffelse.

Positiv omtale og mange besøg
Skibelund Krat har været omtalt i Højskolebladet med en artikel omkring Ingeborg Appel.
Der er stadig mange besøg og rundvisninger i Krattet.
Hermed en stor tak til dem, der har påtaget sig denne opgave: Jørgen Kloppenborg, Jørn T. Andersen, Finn Rasmussen og tidligere lærer på Skibelund Ungdoms- og Idrætsefterskole Arne Holm Petersen, som afholder Historisk vandretur i Skibelund Krat d. 9. maj kl. 19.00 i samarbejde med Askov Bylaug.

Nye højskolesangbøger
Jeg har ofte fået henvendelser fra folk, der har deltaget i mindesamvær eller andet her på hotellet, om at vore højskolesangbøger er alt for gamle og af forskellig udgave. Det er glædeligt, at mange stadig forbinder Hotel Skibelund Krat med Skibelundforeningen, især da de nye ejere gennem mere end 15 år på dygtig vis har været garanter for særdeles vellykkede arrangementer på hotellet.
Det var årsagen til, at jeg har søgt og fået 24.000 kr. fra Ingrid og Peter Juul Henriksens Mindelegat til indkøb af højskolesangbøger påtrykt ”Skibelundforeningen”.
De bliver hermed overbragt Maria og Michael som et lån til daglig brug i hotellet med tak for et mangeårigt godt og konstruktivt samarbejde – Skibelundforeningen har dog stadig ejendomsretten til sangbøgerne.

Pause i beretningen, hvor Maria takkede for sangbøgerne og det gode samarbejde.


Salg af areal
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole er i gang med et nyt projekt, der forudsætter et vejforløb gennem Skibelundforeningens areal, – den lille landtange, som Skibelundforeningen ejer ned mod Kongeåvej vest for efterskolen.
Det havde været mere hensigtsmæssigt ikke at dele skovarealet, Men trafikmæssige hensyn fordrer, at forløbet lægges mod nord, for ikke at skabe ophobning af biler ved Kongeåvej.
Ender det med det foreliggende projekt, er bestyrelsens holdning, at vi kan bakke op om projektet, men vil betinge, at efterskolen køber det afskårne skovstykke med syd.
I Skibelundforeningens vedtægter § 12 står: ”Til afhændelse, erhvervelse og pantsætning af ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.”
Alligevel ønsker bestyrelsen, at dette eventuelle frasalg tages som en principbeslutning på denne generalforsamling.

Pause i beretningen, hvor Ulla Henningsen blev introduceret som dirigent.

Ulla startede med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og derfor beslutningsdygtigt.

Ulla spurgte forsamlingen om der var indsigelser ifht. frasalg af arealet. Det var der ikke, men der var forslag om at afsøge muligheden for tilkøb af erstatningsareal (skov) ved lodder nord for Krattet. Det vil bestyrelsen afsøge.

Herefter forsatte formanden sin beretning.


Nyt logo
Finn Rasmussen har i løbet af året lavet et nyt logo for Skibelundforeningen.
Begrundelsen er:
Skibelund Krats logo henviser ikke til Skibelundforeningen.
Logoet for Skibelund Krat er skabt af kunstneren Sophus Ejler Jepsen og logoet defineres på Skibelund Krats hjemmeside skibelundkrat.inst.vejen.dk, som et logo for Skibelund Krat.
Det medfører, at Skibelund Krats logo henviser til noget andet end Skibelundforeningen (Hotel Skibelund Krat, institutionen Skibelund Krat, Facebook om hotellet mm.)
Skibelund Krats logo er desuden forskelligt fra det logo, Skibelundforeningen bruger på lodejerbrevene.
Bestyrelsen opfordrer forsamlingen til at tage godt imod Skibelundforenings nye logo.
Der skal samtidig bringes en stor tak til Finn for indsatsen.

Finn holder desuden styr på foreningens aktivitetskalender.
Siden 5. marts 2020 har der været 84 arrangementer i Krattet, heraf 4 bryllupper og nu 9 indlagte fremadrettet. Det viser, at det fungerer fint med kalenderen.

Aktivitetskalenderen bliver langsomt opbygget, og der indmeldes løbende arrangementer til den.
Ifølge Finns statistik er der 50 til 75 besøgende på hjemmesiden dagligt
De fleste via mobil, hvor det må formodes, at det er besøgende, der bevæger sig rundt i Krattet.

De sider, der bliver besøgt flittigst er:Modersmålet, Genforeningsstenen og Poul la Cour
De besøgende kommer først og fremmest fra Danmark men desuden fra Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Polen, Rusland, Japan, Kina og Indonesien.

 

13 nye lodejere:
Benny Møller, Vamdrupvej 11, Skodborg
Liselotte Lambæk Lund, Nørregade 3, Skodborg
Johanne Lambæk Lund, Kongevænget 54, Vejen
Jette Schmidt Lund, Alhambravej 4, Frederiksberg
Thorsten Svend Rasmussen, Hillerødgade 6, København N
Laura Aaboe Andersen, Hillerødgade 6, København N
Mike Simonsen Straarup, Sandmarken 6, Askov

Hans Gejl Pedersen, Maltvej 88, Askov
Arne Holm Petersen, Birkevænget 4, Askov

Peter Gæmelke, Egholtvej 38, Gesten

Henning Daugaard, Kongeåvej 26,

Stine Elmbæk Jacobsen, Lundingvej 42, Haderslev

Tage Nielsen, Morbærvej 76, Vejen


Fra bestyrelsen skal lyde et stort velkommen i lodejerkredsen.
Samtidig opfordrer bestyrelsen medlemmerne til at være aktive i forsøget på at få endnu flere lodejere i Skibelundforeningen.


Grundlovsmødet 2023

Det årlige grundlovsmøde afholdes i Krattet 5. juni kl. 13.
Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle, at tidligere udenrigsminister Per Stig Møller holder Grundlovstalen.

Tak for opbakningen:
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed udtrykke en varm tak til alle kontingentbetalende lodejere, fordi I bakker op omkring Skibelundforeningen og opfordre jer til løbende at følge med på foreningens hjemmeside www.skibelundforeningen.dk.

Samarbejdet i bestyrelsen
:
Jeg vil slutte med at overbringe resten af bestyrelsen en stor og velment tak  for det særdeles gode, positive og konstruktive samarbejde og indsatsen i det forløbne år.
Jeg ser altid frem til, at vi mødes til bestyrelsesmøder, arbejdsdage og andet i relation til Skibelundforeningen. TAK!

 

Dirigenten trådte til.

 

  1. Gennemgang af foreningens regnskab.

Udleveret og gennemgået af Jørn T. Andersen.

Året 2022 har et overskud på kr. 19.677,64 kr.. Kassebeholdningen er på 150.450,84,- kroner.

Der blev indkøbt 100 sangbøger.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet hvorfor dirigenten erklærede regnskabet godkendt.

 

  1. Fastsættelse af kontingent for 2024.

Bestyrelsen foreslog at sætte et kontingent på kr.150 for 2024.

Det foreslås et beløb på kr. 200 i kontingent mod at der er gratis kaffe ved generalforsamlingen. Der var generel opbakning til det foreslåede, hvorfor kontingent for 2024 vil være 200 kroner.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter tur afgår:

Martha Ravn (modtager genvalg)

Peter Clausen (modtager genvalg)

Der var genvalg for begge.

 

  1. Valg af revisorer.

Bestyrelsen forslog Michael Skov Jensen. Dette blev godkendt.

 

  1. Indkomne forslag.

Intet modtaget.

 

  1. Eventuelt.

Helge Petersen takkede Ulla Henningsen for veludført dirigentgerning samt de fremmødte generelt for deres engagement. Ligeledes var der tak til Hans Sørensen som afgående revisor.

 

Ejere af Hotel Skibelund Krat, Maria og Michael, var vært ved kaffen som tak for sangbøger samt godt samarbejde.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet med en sang.