Referat af generalforsamlingen 2017

Referat fra ordinær generalforsamling den 19/4-2017.

Foreningens formand, Helge Petersen, bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Hans Sørensen, som blev godkendt.

Valg af stemmetællere blev udsat. Ville blive gjort, ifald behovet opstod.

Hans Sørensen startede med at konkludere, at indkaldelse og tidspunkt var i henhold til gældende vedtægter, hvorfor generalforsamlingen herefter kunne erklæres beslutningsdygtigt.

2. Beretning ved foreningens formand.

På bestyrelsens vegne er det mig en stor glæde at byde jer velkommen til generalforsamling i Skibelundforeningen.

Oven på det succesfulde år 2015, hvor der igen blev holdt grundlovsmøde i Skibelund Krat i anledning af 150 året for det første Grundlovsmøde i Krattet, og hvor 100 året for kvindernes valgret også blev flot markeret, kan bestyrelsen med glæde konstatere, at de positive tiltag er fortsat i 2016.
Med økonomiske bidrag og et godt samarbejde med Askov Højskole,  Hotel Skibelund Krat samt Skibelund Idræts-og Gymnastik Efterskole og Askov Bylaug lykkedes det
igen at skabe det økonomiske fundament for at afholde et flot besøgt Grundlovsmøde i 2016, hvor Samuel Racklin holdt en grundlovstale, der gav anledning til megen eftertanke om grundloven og verden af i dag. Piger fra Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole startede mødet med et flot opvisning på plænen, og Almost Irish`s musikalske indslag sørgende for en god stemning. Mødet samlede i løbet af eftermiddagen ca. 400 deltager.
Vejret var med os, så rammen for festlighederne kunne ikke være flottere!

Bestyrelsen agter i samarbejde med førnævnte økonomiske støtter at fortsætte med grundlovsmøderne i de kommende år.
Såfremt bestræbelserne på at revitalisere Krattet lykkes, som jeg vender tilbage til om et øjeblik, er intentionerne, at 1. fase indvies ved grundlovsmødet i 2019, som også er 100-året for Skibelundforeningens oprettelse.
2. fase indvies 15. juli 2020, som er 100-året for genforeningen, og 100-året for dagen, hvor Chr. X. deltog i festlighederne i den anledning i Skibelund Krat.

Alle bestyrelsesmedlemmer gør for øjeblikket en ihærdig indsats for at skaffe økonomisk støtte samt lokal, folkelig opbakning til projektet ”Revitalisering af Skibelund Krat”, som Vejen Kommune og borgmester Egon Fræhr ser meget positiv på, og hvor Vejen Kommune ønsker, at der sigtes efter den store løsning.

Fase 1: Klar til grundlovsmødet i 2019

– Anlæg af ny scene
– Genetablering af siddepladserne i amfiteatret
– Nyanlæg af sydindgang
– Nyanlæg af parkeringsplads i syd
– Informationspavillioner
– Åbning af skoven ved Modersmålet og genforeningsstenen

Fase 2: Klar til genforeningsfesten i 2020

– Picnicområde
– Kultursti
– Legeplads
– Afmærket bike- og løberute
– Crossfitområde
– Permanent overdækning af scenen

Fase 1 forventes at koste omkring 1 million. Vi har et tilbud på 821.534,21 kr. for de første fire af de seks pinde.
Fase 2 vil koste op mod 1.500.000, så det samlede budget for revitaliseringen, bliver ca. 2.500.000 kr.

Bestyrelsen for Skibelundforeningen finder, at foreningen skal bidrage med 40.000 kr. til projektet og arbejder på, at skaffe mindst 60.000 kr. frivillige bidrag. Vi er derfor i gang med at spørge lokale virksomheder, institutioner og foreninger om støtte til projektet. Støtten er i første omgang et bindende tilsagn. Desuden forventes et beløb fra Vejen Kommune samt hjælp til ansøgningsmaterialet. Restbeløbet håber bestyrelsen kan findes gennem en eller flere fonde. Hvis det lykkes med ansøgningen, vil den økonomiske støtte skulle udmøntes i 2018 eller 2019. – Der skal altså ikke lånes til projektet.

Bestyrelsen søger til stadighed at få Krattet til at fremstå så indbydende som muligt. Det sker i et tæt samarbejde med Vejen Kommune. En hjælp som vi er meget taknemmelige for, og som Kommunen skal have stor tak for. Som supplement til kommunens indsat har bestyrelsen afholdt arbejdsdag med motorsav, gummiged, traktor og vogn og andet relevant udstyr for at få Krattet til at se indbydende ud. – En god dag med godt humør. Vi fik lavet meget.

Jeg deltager i møder indkaldt af Vejen Kommune med borgmester Egon Fræhr i spidsen om de tiltag forskellige foreninger er i gang med i anledning af 100 året for Genforeningen.

Nye lodejere:

1) Henny Kjær, Rugtoften 74, Skodborg, 6630 Rødding

2) Jakob Holst Physant, Åvej, 6510 Gram, bor p.t. i Norge

3) Morten Thorøe, Bakstolvej 4, Mikkelborg, 6630 Rødding

4) Christen Dall, Københovedvej 18, 6630 Rødding

5) Erling Schellerup, Lourupvej 28, Gørklint, 6670 Holsted

6) Inge Lise Møller Jensen, Mannehøj 219, 6600 Vejen

7) Peter Ravn Jakobsen, Drosselvej 17, 6000 Kolding

8) Svend Otto Dyreborg Kristensen, Frodesgade 110 A, 6700 Esbjerg

9) Vagn Jakobsen, Asylgade 11, 2800 Lyngby

10) Kim Korsgaard Jørgensen, Toftlundgård, Skrave Kirkevej 2, 6630 Rødding

11) Aase Schelde, Nørrevang 16, 6200 Aabenraa
Fra bestyrelsen skal lyde et stort velkommen i lodejerkredsen.
Samtidig vil bestyrelsen gerne opfordre alle lodejere til at være med til at være aktive i forsøget på at få flere lodejeren i Skibelundforeningen.

Bestyrelsens ønsker til det kommende år er de samme som for 2016:
– At vi må få godt vejr, så der også i år kommer rigtig mange
  mennesker til grundlovsmødet.
– At der fortsat er mange mennesker, som besøger Krattet hen over
  året, og i den sammenhæng gøre brug af vore 2 rundvisere, tidligere
  formænd for Skibelundforeningen Vagn Smed og Jørgen
  Kloppenborg, som jeg hermed vil overbringe en stor tak og udtrykke
  bestyrelsens påskønnelse for den indsats, som I gør for at oplyse om
  stedet historie.
– At det endelig må lykkes at finde midler til projekt ”Revitalisering af
  Skibelund Krat

Takker for opbakningen
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed udtrykke en varm tak til alle kontingentbetalende lodejere, fordi I bakker op omkring Skibelundforeningen
og opfordre jer til løbende at følge på foreningens hjemmeside www.skibelundforeningen.dk.

Det et let at være formand for en bestyrelse, som jeg fornemmer sætter pris på det fællesskab, som vi har omkring Skibelundforeningen.
Ved konstitueringen fordelte vi opgaverne mellem os, og alle har hver især løst egne opgaver særdeles godt samt støttet op omkring de andre bestyrelsesmedlemmers opgaver.
Jeg vil her sige en varm tak til mine bestyrelseskolleger for samarbejdet og indsatsen i det forløbne år og er glad for, at alle, som er på valg, er villige til at påtage sig en ny valgperiode. 

Efter den egentlige beretning fortalte formanden omkring forløbet indtil nu med afholdt idéforum og forestående opfølgning den 4. maj – alt i samarbejde med Vejen Kommune.

Derudover gennemgik formanden en række slides omhandlende det foreløbige projektmateriale omkring scenearealet tillige med tidligere skitser og beskrivelser omkring et tidligere projekt som omhandlede informationspavillon, depot og toiletbygning med mere. Steffen Søndergaard supplerede med sine tanker omkring projekterne – særligt pavillonerne som er tænkt som mindre (og flere) enkeltstående bygninger i en let og relativ åben konstruktion. Grundplan på disse inspireret af Hansen-Jakobsens tidligere atelier.
Der var spørgsmål til den fremtidige drift. Dette drøftes også i denne proces og det er en forventning at denne afklares sammen med den egentlige projektafklaring inden igangsætning.

Der var spørgsmål til fremtidig brug af scenen. Forventningen er, at skabes rammerne – og er de nemt tilgængelige – så vil de blive brugt. Besøgsfrekvensen er stadigt stigende i Krattet, hvilket øger kendskabet til faciliteterne – og dermed også brugerkredsen. Derudover har scenearealet en tilstand der kræver tiltag af simpel nødvendighed.

Da der ikke var yderligere spørgsmål kunne Hans Sørensen meddele at beretningen er taget til efterretning.

3. Gennemgang af foreningens regnskab.

Jørn T. Andersen udleverede og gennemgik regnskabet. Året 2016 har et overskud på kr. 5.656,- og foreningen har nu et indestående på kr. 85.346,48

Regnskabet var suppleret med et estimeret budget for 2017. Heri er afsat kr. 10.000 til grundlovsmødet.

Der var fra salen opmærksomhed på, at foreningen bruger en stor del af indkomne kontingent på afholdelse af grundlovsmøder. Ligeledes fra salen var der opbakning til netop dette arrangement og det vigtige i, at der på den måde blev skabt liv, aktivitet og traditioner i Krattet. Der var flere positive tilkendegivelser og det konkluderedes at det er en rigtig prioritering at afholde disse møder. Særligt også at disse Grundlovsmøder fortsætter ind i de kommende jubilæumsår.

Der var ingen væsentlige spørgsmål til regnskabet, hvorfor dirigent erklærede regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2018.

Bestyrelsen foreslog at fastholde et kontingent på kr. 200 for 2018.

Det foreslåede beløb på kr. 200 i kontingent for 2018 blev godkendt uden kommentarer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter tur afgår:

Martha Ravn (modtager genvalg)

Peter Clausen (modtager genvalg)

Der var genvalg for begge.

6. Valg af revisorer.

Efter tur afgår: Vagn Smed

Vagn Smed blev genvalgt.

7. Indkomne forslag.

Intet modtaget.

8. Eventuelt.

Intet.

Helge Petersen takkede Hans Sørensen for veludført dirigentgerning samt de fremmødte generelt for deres engagement.

Forud for generalforsamlingen havde historikeren Jørn Buch talt over emnet ”Synnejysk identitet”. Et interessant foredrag – afholdt på sønderjysk! – med afsæt i dennes opvækst og egne oplevelser i Sønderjylland. Tillige med oplæsning af breve, skrifter og digte forfattet på sønderjysk. Også prædikener på tysk, hvor præsten indflettede forklaringer på sønderjysk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *