Vedtægter

Vedtægter for

Skibelundforeningen af 1869

Som ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling april 2013.

 

1.

Foreningens navn er Skibelundforeningen. Dens hjemsted er

Skibelund, 6600 Vejen

2.

Skibelundforeningens formål er at værne om de nationale og

folkelige mindesmærker, der er eller bliver opstillet i Skibelund

Krat og støtte det folkelige og nationale arbejde i de tidligere

grænseegne og i de ved grænsedragningen i 1920 fremkomme

nye grænseegne

3.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede lodejerbreve à kr. 500,00 til personer, der kan godkendes af denne. Godkendelsen sker løbende på ordinære bestyrelsesmøder. Der må være op til 200 kontingentbetalende lodejere.

På generalforsamlingen orienteres om nye lodejere i det forløbne år.

Endvidere kan der udstedes et mindre antal lodejerbreve à kr.1000,00 til foreninger, institutioner, sammenslutninger o.lign.

Sammen med det nyudstedte lodejerbrev udleveres et eksemplar af foreningens gældende vedtægter.

Det påhviler lodejer at betale et årligt kontingent til foreningen –

dette giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Kontingentets størrelse fastsættes ved generalforsamlingen. Kontingentbetaling gælder for det følgende kalenderår. Kontingentbetaling skal ske inden 15. februar.

4.

Der påhviler ikke lodejere nogen økonomisk forpligtigelse

udover allerede betalt indskud samt årligt kontingent. Lodejerbrevene

giver ikke lodejerne ret til udbytte af indskudt kapital.

5.

Ingen lodejer kan være ejer af mere end ét lodejerbrev. Dersom

en lodejer ønsker at udtræde af foreningen, har han ikke krav på

nogen part i formuen, men kan overdrage sit lodejerbrev efter

bestemmelserne i §6.

6.

Lodejerbreve kan overdrages med bestyrelsens

godkendelse. For overdragelse betales samme beløb som ved

udstedelse af et nyt lodejerbrev. Nægtes godkendelse, kan

foreningen overtage lodejerbrevene. Foreningen udbetaler ingen

refusion herfor. De overtagne lodejerbreve kan enten annulleres

eller overdrages til andre. Når overdragelse sker, skal

lodejerbrevet have formandens påtegning herom, før

overdragelsen kan betragtes som gyldig. Lodejere kan aktivere deres lodejerbreve ved igen at betale kontingent

7.

Den ordinære, årlige generalforsamling afholdes inden udgangen

af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel til hver

enkelt kontingentbetalende lodejer med angivelse af dagsorden.

8.

Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til

formanden og må være denne i hænde inden 8 dage før

generalforsamlingens afholdelse

9.

Generalforsamlingen vælger en dirigent. Formand og kasserer

aflægger beretning og regnskab. Sekretæren fører protokol over

forhandlingerne.

10.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen,

og den skal indkaldes, såfremt 15 kontingentbetalende lodejere fremsætter skriftlig

begæring derom med angivelse af motiveret dagsorden.

Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel.

11.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af

generalforsamlingen med funktionstid på tre år. De afgår i

rækkefølge med to, to og tre medlemmer. Genvalg kan finde sted.

12.

Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer og konstituerer sig

i øvrigt på hensigtsmæssig måde. Foreningen forpligtes ved

underskrift af formand og kasserer i foreningen. Til afhændelse,

erhvervelse og pantsætning af ejendom kræves dog

underskrift af den samlede bestyrelse.

13.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret

14.

Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges på

generalforsamlingen for to år. Der vælges én suppleant.

15.

Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling,

der er indkaldt med opløsning på dagsordenen, og når mindst

halvdelen af foreningens kontingentbetalende lodejere stemmer derfor.

Har halvdelen af disse ikke givet møde, indkaldes der til en ny

generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages af de fremmødte

med ¾ majoritet. Den opløsende generalforsamling træffer

beslutning om, hvorvidt foreningens aktiver skal tilbydes staten,

Vejen Kommune eller en institution, der fortsat kan og vil varetage

foreningens formål, eller der skal vælges en likvidationskomité

til realisering af aktiverne. Den derved fremkomne kapital skal

anvendes til støtte for folkeligt og nationalt arbejde efter

generalforsamlingens nærmere beslutning i overensstemmelse

med foreningens formålsparagraf.

16.

Vedtægtsændringer kan ske på en derom indvarslet

generalforsamling, når 3/5 af de afgivne stemmer er for

ændringerne.

________________________

Seneste vedtægtsændring er godkendt på generalforsamlingen 18. april 2013.

I bestyrelsen april 2013:

Peter Clausen     Jørn T. Andersen

Finn Rasmussen     Martha Ravn

Jens Kristian Busk     Helge Petersen

Uffe Hammelsvang

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *