Referat af generalforsamlingen 2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent samt stemmetællere.

Ulla Henningsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Punktet om stemmetællere blev udskudt til det evt. måtte blive aktuelt.

 1. Beretning.

Oven på al den megen corona med begrænsninger og holden afstand glæder det mig overordentlig meget på bestyrelsens vegne at byde jer lodejere, nye som gamle hjertelig velkommen til denne udskudte generalforsamling i Skibelundforeningen.

Der er aktuelt 111 lodejere.

Hvad er sket siden generalforsamlingen i 2020 til nu

På generalforsamlingen i 2020 fortalte jeg om alle de mange tiltag, som donationen fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Mølleres Fond til almene Formaal, Vejen Kommune, SE Vækstpulje, Skibelundforeningen foruden en række lokale sponsorer har bidraget med til de nye og særdeles positive tiltag i Skibelund Krat.

Tiltag, som bestyrelsen ofte får begejstrede og positive tilbagemeldinger for. Tiltagene og den meget positive medie og anden omtale af Krattet er helt sikkert også medvirkende til, at der til stadighed er mange besøgende i Krattet. Genforeningsåret 1920 har naturligvis også været en medvirkende faktor, og som fortsætter i 2021, hvor et besøg i Skibelund Krat er med på flere rejsebureauers program.

Der er indgået en aftale om helhedsdrift med Vejen Kommune med oplistede opgaver om pasning af området. Desuden er der aftalt skiltning vedr. cykler og heste, der er uønskede ved den nordlige indgang og i stille området ved monumenterne.

 

På festpladsen er kommet et brændeskur, så besøgende kan tænde op og stege den medbragte bøf og drikke et glas vin.

Ud over de mange træer, som er fældet grundet sygdom, har det også været nødvendigt at fælde et træ, som var til fare for Knudsbo. – En udgift som Skibelundforeningen har måttet tage.

Der er lavet et aftalepapir om lån af Skibelund Krat til offentligt eller privat arrangement.

Der er stadig ca. 1.2 mio. ubrugte midler på kontoen til projektets fase 2.

Schanflex har udarbejdet et oplæg til et overdække, som kan skjules i scenen og dermed godkendes ift. fredningen. Prisen for overdække er 250.000 kr. Etableringsomkostningerne er anslået til ca. 150.000 kr., svarende til i alt ca. 400.000 kr. i alt.

Landskabsarkitekt Signe Moos er fremkommet med nogle spændende tanker vedr. placering og indhold i en naturlegeplads i skoven med indgang i festpladsens sydvestlige hjørne. Pris ca. 400.000 kr.

Bestyrelsen finder, at der er mange dele, som er relevante.

Alle elementerne kræver en godkendelse i forhold til fredningen, men er udarbejdet med henblik på, at der med stor sandsynlighed kan opnås godkendelse indenfor de nuværende fredningsforhold.

På styregruppemødet på fredag skal det besluttes, hvilke elementer af oplægget, herunder parkeringsforhold og evt. toilet, der skal arbejdes videre med.

Men: Vi prioriterer først overdækning af scenen, håndtering af parkeringsforhold og en anden vejføring fra syd, hvorefter vi må se, hvad der kan realiseres af øvrige tiltag.

På generalforsamlingen i 2020 sagde jeg:

Der har i næsten 4 år været involveret mange foreninger, herunder Skibelundforeningen i arbejdet med planlægning af de stort anlagde festligheder i forbindelse med fejringen af 100-året for Genforeningen i Skibelund Krat.

Den 11. marts 2020 blev det sidste møde om afholdelse af Folkefesten holdt under ledelse af borgmester Egon Fræhr. – Nu var alt aftalt og klar. Samme aften lukkede statsminister Mette Frederiksen Danmark ned.

Væk var festen og den officielle indvielse af det nye Skibelund Krat.

Men – men, hvis alt går vel, holdes der Folkefest den 6. juni i 2021 med stort set samme storslåede program.

Desværre er denne fest også aflyst pga. forsamlingsforbuddet. Det samme gælder grundlovsmødet.

Til gengæld markeres genforeningen med et mindre arrangement, som Vejen Kommune står for den 15. juni sidst på dagen.

 1. september forventes den officielle indvielse af Krattet med deltagelse af repræsentanter fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Mølleres Fond til almene Formaal.

Nye lodejere:

 

 1. Arne Hollensen, Lundsgårdsvej 5, Skodborg
 2. Anker Ravn Knudsen, Frøsvej 10, Rødding
 3. Tina Holm, Øster Skibelundvej 54, Vejen
 4. Hanne Fabricius, Københovedvej 18, Københoved
 5. Solveig Clausen, Kongeåvej 49, Vejen

 

Fra bestyrelsen skal lyde et stort velkommen i lodejerkredsen.

Samtidig vil bestyrelsen gerne opfordre alle medlemmer til at være aktive i forsøget på at få endnu flere lodejere i Skibelundforeningen.

 

Tak for opbakningen

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed udtrykke en varm tak til alle kontingentbetalende lodejere, fordi I bakker op omkring Skibelundforeningen og opfordre jer til løbende at følge med på foreningens hjemmeside www.skibelundforeningen.dk.

 

Samarbejdet i bestyrelsen

Jeg vil slutte med at overbringe resten af bestyrelsen en stor og varm tak  for et særdeles godt, positivt og konstruktivt samarbejde og indsatsen i det forløbne år.

Uffe Hammelsvang har ikke ønsket at genopstille. I den sammenhæng skal du have en stor tak, Uffe for dit mangeårige arbejde i bestyrelsen. På bestyrelsens arbejds-dage i krattet har du altid stillet op med nyttigt maskineri og på bestyrelsesmøderne har du været god til komme med dine ideer og kommentarer til mødepunkterne og revitaliseringen af krattet. Du har argumenteret godt for dine synspunkter og på den måde bidraget til retningen i bestyrelsens arbejde. Tak for medspil og modspil sammen med ønsket om fortsat god vind for dig og din familie fremover.

 

 1. Gennemgang af foreningens regnskab.

Jørn T. Andersen gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2022.

Formanden foreslog et uændret kontingent på 200 kr. Det blev vedtaget

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Finn Rasmussen blev valgt

Jens Kristian Busk Jensen blev valgt

Peter Schmidt blev nyvalgt

Hans Sørensen blev valgt til revisor.

Nanna Hørlyck blev valgt som revisorsuppleant.

 1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 1. Evt.

Bestyrelsen fik ros for sit arbejde med revitaliseringen af krattet.

Ulla Henningsen takkede herefter for god ro go orden, og gav ordet til formanden.

26.05.2021. Referent Finn Rasmussen.